علیرضای قدیمی من

مهر ۱۳۹۲

لیلا می‌پرسد: «ببین خوبه؟ ها؟ گشاد نیست برام؟» روبه‌روی آینه می‌گردد. پالتوی کرم- طلایی به تنش برق‌می‌زند. توی هر دانه‌ی طلایی، چشمی با مژه‌های بلند پلک می‌زند. باز می‌پرسد: «چیه؟ پاره‌ست؟»