۱۹۱۶ـ۱۹۸۷، ترکیه. نویسنده و مترجم. او مقالاتی در زمینه‌های مختلف علوم اجتماعی، به خصوص زبان، تاریخ، ادبیات، فلسفه و جامعه‌شناسی نوشته است. کتـاب‌هـای «Kültürden İrfana »و «Işık Doğudan Gelir» از آثار تحلیلی او است.

اردیبهشت ۱۳۹۷

در ستایش مطالعه

راسکین کتاب‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: آثار موقتی، آثار جاویدان. کتاب‌های موقتی صحبت‌هایی مفید یا لذت‌بخش‌اند مانند سفرنامه‌ها و خاطرات. یعنی بیشتر شامل نامه یا روزنامه‌اند تا کتاب. کتاب جاویدان نوشته است نه صحبت. تمامی یک زندگی که در چندین صفحه گنجانده شده، پیغامی به ابدیت، حقیقتی که کسی تا به امروز نگفته یا نخواهد گفت.