۱۸۸۱-۱۹۲۹. کانادا. این نویسنده‌ی آمریکایی‌تبار از اولین کسانی است که زندگی‌نگاره‌ی اعتراف‌گونه‌ نوشته است. اولین زندگی‌نگاره‌ی او با عنوان
The Story of Mary McLane در سال ۱۹۰۲ منتشر شده‌است. زندگی‌نگاره‌ی I, Mary MacLane: A Diary of Human Days اثر دیگر او است.

چرا دزدي مي‌كنم

تیر ۱۳۹۴

زمانی، یکی‌دو سال پیش، یک احمق کوچولوی زیادی‌حساس بودم، جوری که خیلی بهم برمی‌خورد وقتی دوروبری‌های کم‌سن‌وسالم بهم می‌گفتند بامزه و مثل روز روشن بود که از سر کینه‌توزی دستم می‌انداختند. تا همین دوسال پیش نتوانسته بودم از ذهنم بیرون‌شان کنم. خب یک احمق کوچولوی حساس بودم. اما در کمال افتخار باید بگویم که دیگر از این خبرها نیست. اظهارنظرهای پیر یا جوان دیگر به‌هیچ‌وجه رویم اثر نمی‌گذارند.