بازی

مهر ۱۳۹۳

به بهانه‌ی شانزدهم مهر،‌روز جهانی کودک

من به این ریشه‌ها و گذشته‌ها اعتقاد دارم. همیشه به خودم ‌گفته‌ام باید ببینی چه چیزی از این پدربزرگ به تو رسیده؟ بازیگوشی؟ نگاه کودکانه به دنیا؟ همین‌هایی که در معلمی و بعدش در کانون پرورش به کارم آمد؟