۱۳۴۵، تهران. مترجم.كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي. او كتاب‌هاي «آخرين جنگ صليبي»، «تاريخ آن‌سوي درياها»، «مباني فكري و ماهيت جنگ‌هاي صليبي» و «دانوب خاكستري» را ترجمه کرده است.