۱۳۶۲، تهران. کارشناس‌ارشد رشته‌ی عکاسی دانشگاه هنر. حقیقی تاکنون در دو نمایشگاه انفرادی و بیش از پانزده نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور شرکت داشته ‌است.

مرداد ۱۳۹۴

هفت قاب از درهای فلزی

تصورش هم شیرین است که در دنیای شلوغ و پرعدد و رقم ذهن‌های امروز، بشود یک‌عدد را کم کرد. کافی است فقط نام کوچه به یاد کسی مانده باشد، درها خودشان راه را نشان می‌دهند که بفرمایید از این طرف. کاری که هیچ عددی حتی رند هم از پسش برنمی‌آید. دنبال خانه‌ی طاهره خانم می‌گردی؟دو قدم جلوتر همان دری که دو آهوی بازیگوش دارد.