۱۳۶۶، قم. عکاس و گرافیست. موسس گروه عکاسان خاکستری و رتبه‌ی سوم جشنواره‌ی جهانی نیکون (۲۰۱۱-۲۰۱۰). او در نمایشگاه‌های متعددی ازجمله نمایشگاه بین‌المللی عکس در گالری گتی ایمیج، نمایشگاه گروهی عکس فوتو موشندر اسپانیا حضور داشته و اثرش در مجله‌ی معتبر فوتو‌بلور منتشر شده است.

خیرگی

تیر ۱۳۹۳

چند قاب از تماشا و تماشاگران

با چشم می‌شود کارهای زیادی کرد. می‌شود دید زد، دید، نظر کرد، نگاه کرد، زل زد، خیره شد، تماشا کرد. تماشا کردن، از همه‌ بهتر با فاعل جمع کنار می‌آید. با انبوه چشمانی که شعاع نگاه‌شان در یک سوژه تلاقی می‌کند.