۱۹۷۴، ایتالیا. نویسنده. برنده‌ی جایزه‌ی کامپیلو برای مجموعه‌داستان «Mosca più balena» در سال ۲۰۰۴. کتاب‌های «Per grazia ricevuta» و «Ciao maschio» از آثار دیگر او است.

مرداد ۱۳۹۷

فقط آتشفشان وزوویو نبوده که بر این خاک فوران کرده بلکه راهی که طی می‌کرد، راهی که پر از بانک بود و پارک، راهی که بچه‌‌مدرسه‌ای‌ها از جلوی مغازه‌هایش می‌گذشتند، همه و همه بر دامنه‌ی آتشفشانی تکیه زده بودند که از میلیون‌ها سال پیش خاموش بود، آتشفشانی به نام کمپی فلِگره‌ای.