تشخیص هویت

بهمن ۱۳۹۲

می‌دانستیم مظنون در کدام جایگاه قرار گرفته است. می‌دیدیم که شاهد وارد می‌شود. شدت انرژی‌ای را که با خود می‌آورد حس می‌کردیم؛ حس این‌که چشمانِ او جرمی را در یک آن دیده و مجرم حالا میان ما پنهان است.