۱۳۰۴، تهران. در فاصله‌ی سال‌های۱۳۱۷ تا ۱۳۳۰ چهار دفتر یادداشت روزانه نوشت که در این شماره، بخش‌هایی از دفتر دوم او در ارتباط با سینما برای انتشار انتخاب شده‌اند.

گیتی‌افروز و سینما

بهمن ۱۳۹۳

اگر بدانی شب‌ها مخصوصا دیشب به ‌من چه گذشت. توی خواب و بیداری از شدت تب به قدری ترسیدم که همین‌طور مامانم را گرفته و گریه می‌کردم. تا صبح بیدار بودم. تو چه دوست بی‌وفایی هستی! در این مدت ۴ روز فقط یک مرتبه برای من تلفن کردی. تاجی خدا را شکر که اقلا این کتابچه هست که جای تو را بگیرد. زیرا همان‌طوری‌که با تو حرف می‌زنم در این کتابچه هم می‌نویسم.