۱۹۵۱، آمریکا. طنزپرداز و نویسنده. پنج کتاب طنز، دو مجموعه‌مقاله و پنج کتاب غیرداستانی نوشته است و سال‌هاست در مجله‌ی نیویورکر طنز می‌نویسد. از آثار مطرح او می‌توان به مقاله‌ی تاریخی Great Plains و کتاب طنز
Coyote v. Acme اشاره کرد.

آذر ۱۳۹۳

متعاقبا بقیه‌ی بدن آقای کایوت با جهشی مهیب به جلو پرتاب شد و ضمن ایجاد فشار شدید ماهیچه‌ای در ناحیه‌ی پشت و گردن، پاهای ایشان را در کسری از ثانیه به طرفین سورتمه رساند. سورتمه سپس با چنان سرعتی در افق ناپدید شد که تنها ردِ باریکی از دود جت به جا گذاشت.