• اگر عضو سایت هستید، یا دعوت‌نامه عضویت برای شما ایمیل شده از این‌جا وارد شوید.
  • شرایط عضویت و قوانین سایت داستان را در این‌جا مطالعه کنید.
  • برای عضویت در سایت داستان و دریافت خبرنامه از این‌جا شروع کنید.
  • خبرنامه‌ی داستان هر ماه چند روز قبل از انتشار مجله برای اعضا ارسال می‌شود که حاوی تصویر جلد، فراخوان‌ها و گزیده‌ای از مطالب شماره‌ی منتشر نشده مجله است.
  • در صورت بروز مشکل در نام‌نویسی و یا عدم دریافت خبرنامه از این‌جا با ما تماس بگیرید.

هم‌اکنون نام‌نویسی امکان‌پذیر نیست.