تحریریه

سردبیر: آرش صادق‌بیگی
مشاور سردبیر: محمد طلوعی، مینا فرشیدنیک، احسان‌ لطفی
تحریریه: نیلوفر امن‌زاده، محمدرضا بهزادی، مونا تاروردی، مکرمه شوشتری، مهراوه فردوسی، نسیم مرعشی، فروغ منصور قناعی، محمد میرزاخانی
دبیر اجرایی: زهرا ساعدی
ويرايش فنی: رویا کیانی
روابط عمومی: مرضیه روحانی

فنی و هنری

مدیر هنری: روح‌اله گیتی‌نژاد
دبير عكس: مهری رحيم‌زاده
صفحه‌آرایی: مجید اصغری
مدیر فنی: علی محافظت‌کار ابدی
سرپرست چاپ: حبیب آهنگر متجدد رضایی
کارشناس چاپ: مجید مبشری

سایت

طراحی و اجرا: تحريريه‌ی داستان، ناصر رفيع
طراحی لوگو و هنری: روح‌اله گیتی‌نژاد