یک‌تجربه‌های که به مرحله‌ی دوم بررسی رسیده‌اند

این‌بار تعداد نوشته‌هایی که از مرحله‌ی اول بررسی به مرحله‌ی دوم راه یافتند، خیلی بیشتر از تعداد صفحه‌های این بخش بود. برای این فراخوان ۷۴ روایت به دست‌مان رسید که روایت‌های خوب زیادی در بین‌شان بود. طبیعی است که یک‌تجربه‌های خوبِ زیادی از چاپ بازماندند، بنابراین تصمیم گرفتیم آن دسته از نوشته‌هایی را که به‌دلیل محدودیت صفحه و یا مشابه‌بودن در مرحله‌ی دوم بررسی ماندند و به‌ناچار کنار گذاشته شدند، در سایت مجله منتشر کنیم. از تمامی دوستانی که در این فراخوان شرکت کردند صمیمانه سپاسگزاریم.

یک‌تجربه‌های که به مرحله‌ی دوم بررسی رسیده‌اند

تعدادی از یک تجربه‌های موضوع «تصمیم کبری» به دلیل محدودیت تعداد صفحه‌ها از چاپ در مجله بازماندند بنابراین تصمیم گرفتیم آن‌ها را در سایت مجله منتشر کنیم. می‌دانیم که نوشتن از سوژه‌ای این‌قدر شخصی و درونی آسان نیست. از همه‌ی دوستانی که این چالش را به جان خریدند و در این فراخوان شرکت کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.

یک‌تجربه‌های که به مرحله‌ی دوم بررسی رسیده‌اند

نوشته‌هایی که از مرحله‌ی اول بررسی به مرحله‌ی دوم راه یافتند، خیلی بیشتر از تعداد صفحه‌های این بخش بود و به همان نسبت هم، شباهت یادداشت‌ها به‌ هم زیاد. طبیعی است که یک‌تجربه‌های خوبِ زیادی از چاپ بازماندند، بنابراین تصمیم گرفتیم آن دسته از نوشته‌هایی را که به‌دلیل محدودیت صفحه و یا مشابه‌بودن در مرحله‌ی دوم بررسی ماندند و به‌ناچار کنار گذاشته شدند، در سایت مجله منتشر کنیم.

سرویس مدرسه

یک‌تجربه‌های که به مرحله‌ی دوم بررسی رسیده‌اند

نوشته‌هایی که از مرحله‌ی اول بررسی به مرحله‌ی دوم راه یافتند، خیلی بیشتر از تعداد صفحه‌های این بخش بود و به همان نسبت هم، شباهت یادداشت‌ها به‌ هم زیاد. طبیعی است که یک‌تجربه‌های خوبِ زیادی از چاپ بازماندند، بنابراین تصمیم گرفتیم آن دسته از نوشته‌هایی را که به‌دلیل محدودیت صفحه و یا مشابه‌بودن در مرحله‌ی دوم بررسی ماندند و به‌ناچار کنار گذاشته شدند، در سایت مجله منتشر کنیم.