براي ديدن تصویر کامل کلاژ، نرم‌افزار واقعيت افزوده همشهري (هم‌افزا) را اجرا كنيد. راهنمای استفاده از نرم‌افزار در صفحه‌۵۶ مجله قابل مشاهده است.

→ بازگشت به «چهره‌ها»