سفر به سياره ايكس

مهر ۱۳۸۹

یازده قاعده برای نوشتن داستان كوتاه علمی-تخيلی

كار نويسنده داستان علمي-تخيلي اين نيست كه دنيای ما را عجيب و غريب كند، بلكه اين است كه يك دنيای عجيب و غريب را باورپذير سازد. اين نكته به زاويه ديد، خط سير داستان در طول زمان و شيوه بيان نويسنده برمي‌گردد.