داستانک

مشاور ازدواج دو کاغذ به زن پنجاه‌وسه‌ساله و مرد بيست‌وپنج‌ساله داد و از آن‌ها خواست پنج نکته‌ي مثبت و منفیِ نفر مقابل را روی آن بنویسند. زن در ستون نکات مثبت نوشت: «شوخ است.»
بعد هرچه فکر کرد نکته‌ي مثبت دیگری به ذهنش نرسید.