قصه مجنون

رضا میرکریمی با بچه‌های گردان ابوذر قبل از اعزام به جزیره‌ی مجنون- اسفند ۱۳۶۲ (نفر دوم نشسته از چپ)

→ بازگشت به «قصه مجنون»