طرح ناصرالدین‌شاه از دکتر پولاک در سال۱۲۳۳ شمسی. در سمت راست تصویر به خط ناصرالدین شاه:
صورت حکیم پولاک نمساوی حکیم‌باشی در تهران، روز دوشنبه ۲۰ شهر ذی‌حجة الحرام سنه ۱۲۷۳ ئیلان‌ئیل

→ بازگشت به «طبیب مشرقی»