داستان و نظريه ذهن

اردیبهشت ۱۳۹۴

ارتباط خواندن داستان‌های ادبی و رشد توانمندی‌های شخصیتی

ما در ذهن خود نظریه‌ای درباره‌ی آن‌چه در ذهن دیگران می‌گذرد شکل می‌دهیم و برای همین در عالم روان‌شناسی به این توانایی «نظریه‌ی ذهن» می‌گویند. روابط پیچیده‌ی اجتماعی ما با این توانایی شکل می‌گیرند و با هم‌دلی و درک متقابل می‌توانیم این روابط را حفظ کنیم.

بنويس! حالت بهتر مي‌شود

اردیبهشت ۱۳۹۴

آیا نوشتن می‌تواند جنبه‌ی درمانگری داشته باشد؟

مي‌گوييد «من مي‌فهمم اما نمي‌توانم بگويمش» به اين معني‌ است که اتفاقا در فرآيند فهميدن اشکالي وجود دارد و مي‌گوييد «يک حسي دارم که نمي‌توانم آن را بيان کنم» به اين معني‌ست که چيزي را تجربه کرده‌ايد که هنوز درست و دقيق آن را نفهميده‌ايد. يکي از جنبه‌هاي درمانگري نوشتن، شناختي ا‌ست که در جريان نوشتن رخ مي‌دهد.