اتومبيل محمدعلي‌شاه كه پيش از سوار شدن، با بمب دست‌ساز حيدرخان منفجر شد
برگرفته از نشريه‌ي ايلوستراسيون به تاريخ ۲۸ مارس ۱۹۰۸ ميلادي.

→ بازگشت به «اسب آزادی»