ساعدبند فولاد نقره‌نشان مطلا که با آیات قرآن به خط کوفی زینت یافت| قرن پانزدهم […]

روایت × تصویر

قرآن در زندگي روزمره

قرآن بيشتر از هر نسخه‌اي در جهان اسلام استنساخ شده است. خطاطي شده، تذهيب و طلا‌انداز شده و بهترين جلدها برايش ساخته شده است. خطاط‌هاي مشهور از شیخ حمدالله بخاری و مصطفی دده و ابراهیم شربتچی‌زاده تا ميرعماد قزويني و ميرزا احمد نيريزي آن را با خط‌هايي عالي نوشته‌اند.
در گذشته، قرآن جز قرائت و كتابت و جاني كه در زندگي داشت و روي لب‌ها بود، جسمي هم داشت، كالبدي براي بركت دادن به اتفاق‌هاي روز‌مره. حرز مي‌شد و به تن سربازها مي‌رفت تا جلوي تير و شمشير را بگيرد. بازوبند بود به بازوي عزيزان و به قنداق بچه‌ي تازه به‌دنياآمده وصل مي‌شد براي دفع چشم‌زخم. در كرياس درها بود براي تبرك خانه. روي تاس‌ها و بشقاب‌ها نقر مي‌شد براي بركت اغذيه و اشربه و به تناسب اين مقصود قطع‌هاي مختلف هم داشت. در قطع عمامه‌اي براي گذاشتن ميان عمامه، در قطع انگشتي براي گذاشتن در مخزن انگشتر و در قطع بياض براي خواندن‌هاي مكرر. قرآن به همه‌‌چيز بركت مي‌داد و شروع و ختم هر كاري بود. اين جسمانيت قرآن در ماه رمضان بيشتر به چشم مي‌آمد. وقتي براي ختم سي‌روزه، روزه‌داران صبح تا شب قرآن را همراه داشتند.

پيراهن حرز يا طلسم كه بر آن آياتي از قرآن از سوره‌ي فتح و آل عمران و فاتحة‌الكتاب و ناس و اخلاص به همراه آية‌الكرسي و آيه‌ي نور كتابت شده ‌است. اين پيراهن در ميدان جنگ بر تن شاه صفوي پوشانيده مي‌شد| قرن شانزدهم ميلادي
پيراهن حرز يا طلسم كه بر آن آياتي از قرآن از سوره‌ي فتح و آل عمران و فاتحة‌الكتاب و ناس و اخلاص به همراه آية‌الكرسي و آيه‌ي نور كتابت شده ‌است. اين پيراهن در ميدان جنگ بر تن شاه صفوي پوشانيده مي‌شد| قرن شانزدهم ميلادي

قرآن عمامه‌اي شاه‌عباس اول كه بعد‌ها در زمان فتحعلي‌شاه براي تبرك جزء جزء شده و دوباره مجلد شده.| اين قرآن را شاه‌عباس هنگام جنگ و صلح در عمامه مي‌گذاشته است |   كتابت به سال 1015 قمري|  قطع 6×12|  مجموعه‌ي كتابخانه‌ي خطي كاخ گلستان تهران
قرآن عمامه‌اي شاه‌عباس اول كه بعد‌ها در زمان فتحعلي‌شاه براي تبرك جزء جزء شده و دوباره مجلد شده.| اين قرآن را شاه‌عباس هنگام جنگ و صلح در عمامه مي‌گذاشته است | كتابت به سال ۱۰۱۵ قمري| قطع ۶×۱۲| مجموعه‌ي كتابخانه‌ي خطي كاخ گلستان تهران