عكس اسب سُقلابي است و از تمام اسب‌هاي من حالا بهتر است. سن او چهار است. رستم‌خان سرهنگ و لطفعلي‌خان ميرآخور عجالتا چشم توجه و اُميد به او داريم. از همه بهتر است كه براي من پيشكش و مفت آورده‌اند و چيزي مايه نرفته‌ايم. بايد قدر او را خيلي بدانيم كه اتفاق چنين دير دير مي‌افتد.۱۳۲۲ قمري (۱۲۸۳ شمسي)

→ بازگشت به «غزل گلگون»