عكس صفحه بعد: كلاس درس تشريح و آناتومي دكتر اميراعلم خان در مدرسه‌ي دار‌الفنون | آن كه پشت ميز نشسته دكتر اميراعلم‌خان است و برخي از شاگردانش گرد او ايستاده‌اند| آرشيو موسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران

→ بازگشت به «‌مدرسهٔ اعالی و ادانی»