ملاميرزا محمد اندرماني طهرانی از مجتهدین تهران و عراق كه توليت مدرسه‌ي فخريه‌ي مروي تهران را بر عهده داشت و در ايام محرم در همين مسجد منبر مي‌رفت.

→ بازگشت به «علمای دارالخلافه»