پل عراق ساخته‌شده در عصر قاجار. این پل بر رودخانه‌ی زرجوب بنا شده بود و راه ورودی به رشت بود. این بنا بعدها با احداث جاده‌ی رشت تخریب شد.

→ بازگشت به «رشتی که بود»