واقعه‌گویان

ذکر روضه‌خوانی دهه‌ی اول محرم
* یادداشت‌های مجالس وعظ‌ شیخ حسین‌‌بن اسماعیل واعظ ملقب به سلطان‌المحدثین، ۱۳۳۲-۱۳۳۹ قمری، نسخه‌ی شماره۶۱۵۱-۵، فارسی کتاب‌خانه ملی، مخزن کتب خطی

→ بازگشت به «واقعه‌گویان»