پرينستون

مهر ۱۳۹۲

اگر قبول می‌شدی زنده می‌ماندی و اگر رد‌می‌شدی روی پشته‌ی هیزمی که حالا محل ساختمان مطالعات بیناجنسی است، زنده‌زنده آتشت می‌زدند. بعد از امتحان‌های ترم اول هوا آن‌قدر پر از دود ‌شد که در محوطه‌ی دانشگاه چشم چشم را نمی‌دید.