۱۹۵۶. آمـریکـا. نویسنـده و سردبیـر مـجلـه‌ی پورتلـنـد. دویـل نـویـسنـده‌ی سـه رمـان، دو مجـموعه‌داستـان و هشت مجموعه‌مقاله است. مهم‌ترین رمان او
Mink River نام دارد و آخرین رمانش به‌نام
The Plover در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.

امداد خودروی ویژه

مهر ۱۳۹۳

فردایش امدادخودروی ویژه می‌خرم که منشیِ شرکت می‌گوید به محض ارائه‌ی کارت اعتباری فعال می‌شود، درنتیجه تلفن را که قطع می‌کنم دیگر صاحب امداد خودروی ویژه شده‌ام.حس می‌کنم واقعا کسِ دیگری شده‌ام، جدی می‌گویم. حس می‌کنم قدم بلندتر شده است.