۱۹۳۳-۱۹۸۲، آمریکا. نویسنده، محقق، منتقد ادبی و استاد دانشگاه. برنده‌ی جایزه‌ی حلقه‌ی منتقدان کتاب برای رمان
October Light (1976). رمان Grendel از معروف‌ترین آثار اوست. گاردنر استاد درس نویسندگی خلاق ِریموند کارور بوده است.

رستگاری

آبان ۱۳۹۳

یک روز در ماه آوریل، روزی که صاف و آبی بود، جک هاتورن برادرش، دیوید، را زیر گرفت. تا لحظه‌ی آخر هم می‌توانست جلوی مرگ برادرش را بگیرد، کافی بود پا بکوبد روی ترمز تراکتور. ولی نتوانسته بود فکر کند یا از آن بدتر، فکرهایش قروقاتی شده بودند و به‌این‌ترتیب فقط تماشا کرده بود.