دی ۱۳۹۴

تعدادی از نقاشی‌های دیده نشده‌ی کاخ گلستان

هزارویک‌شب کتابخانه‌ی کاخ گلستان آخرین پروژه‌ی کتاب‌سازی و کتاب‌آرایی مکتب‌های سلطنتی ایران است. ابوالحسن‌خان صنیع‌الملک کنار بازار توتون‌فروش‌ها در سبزه‌میدان، تعدادی از نقاشان را جمع کرد و یک کارگاه کتاب‌آرایی راه انداخت تا برای هزارو‌یک‌شب ناصرالدین‌شاهی تصویرسازی کنند.