پایان قصه‌ای که هرگز شروع نشد

خرداد ۱۳۹۲

باورم نمی‌شد. قرارداد من بعد از یک جنگ وحشیانه و نه یک مذاکره، تازه تمدید شده بود. به‌محض این‌که در دسامبر دوهزار از لیگ قهرمانان حذف شدیم، از دفتر مرکزی من را خواستند. موگی، جیرائودو و بتگا یک طرف میز بودند و من طرف دیگر میز.