داستان‌هاي ديدني

طرح: کامبیز درم‌بخش

داستان‌های دیدنی

قسمت چهل‌وچهارم

«داستان‌های دیدنی» بخش ثابتی است در مجله داستان برای نمایش قصه‌های تصویری کامبیز درم‌بخش؛ قصه‌هایی کوتاه و ساده که روایتشان، تنها چند فریم طول می‌کشد و با این حال هر کدام چیزی کم از یک داستانک ندارد؛ شروع می‌شود، اوج می‌گیرد و غافلگیر می‌کند. نام صفحه، انتخاب خود درم‌بخش است.

داستان‌هاي ديدني
طرح: كامبيز درم‌بخش

داستان‌هاي ديدني
طرح: كامبيز درم‌بخش

ادامه‌ی این مجموعه را می‌توانید در شماره‌ی پنجاه‌وچهارم، ارديبهشت ۹۴ ببینید.