مهر معلوم و مدت معلوم

عقدنامه‌ی آقا محمد کریم‌خان همسر زهرا خانم جابری انصاری، دوره‌ی فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۱۹ه.ق)

روایت × سند

عقدنامه‌ی‌ چند نسل يک خانواده‌ی ايرانی

عقدنامه‌ عنوانی کلی است بر نوشته‌ای که معامله‌ای را اثبات می‌کند اما به تواتر در فارسی سندی شده بینِ‌ مرد و زنی که ازدواج کرده‌اند. عقدنامه‌نویس‌ها توسنِ قلم را در وادی حمد و ثنای خداوند تا ذکر آلاف و الوف خانواده‌ی عروس و داماد می‌تازاندند و قلم را شهیدِ زبان‌بازی می‌کردند. این سند عبارت‌های کلیشه‌ایِ رایجی دارد دربرگیرنده‌‌ی ‌این‌که در کدام تاریخ، صبیه‌ی کی به عقدِ کی درآمده و چقدر مهر کرده‌اند و چه تعهداتی برعهده‌ی داماد است. در میانِ این‌همه جمله‌های تکراری و بسیارگفته و شنیده، جای خلاقیت بسیار تنگ می‌شد اما عقدنامه‌نویس‌ها از پا نمی‌نشستند. همه‌چیزِ عقدنامه معلوم بود اما هر عقدنامه‌نویس لمحه‌ای از سواد و کلمه‌شناسی و نکته‌سنجی‌اش را در خطوطِ عقدنامه ثبت می‌کرد. «سروری که اگر نافه‌ی تقدیر ازلی حامل لیلای حدوثش نمی‌بود، عاشقی جبروت عالم به معشوقه‌ی سلمای قدوم مربوط نمی‌گردید.»
عقدنامه‌ها محل تجلیِ هنرِ مردمی هم بودند. بسته به وسعِ داماد، پیشانیِ عقدنامه ترنج می‌کشیدند، مذهب و مرصع‌ می‌شد و بین خط‌ها را طلاانداز می‌کردند. طرحِ عقدنامه‌های امروز هم باسمه‌ی همین هنرورزی‌های مردمی است، البته بدونِ

مهر معلوم و مدت معلوم
عقدنامه‌ی آقا محمد کریم‌خان همسر زهرا خانم جابری انصاری، دوره‌ی فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۱۹ه.ق)
از مجموعه‌ی شخصی دکتر رضا کسروی
مهر معلوم و مدت معلوم
عقدنامه‌ی محمدعلی ماربامانی، دوره‌ی محمدشاه قاجار (۱۲۵۱ ه.ق)
مهر معلوم و مدت معلوم
عقدنامه‌ی میرزا ابوطالب کسروی آل عادل، از اجزای دفترخانه‌ی ملک جهان خانم مهدعلیا در اصفهان و قمشه،‌ دوران محمدشاه قاجار (۱۲۵۳ه.ق)
مهر معلوم و مدت معلوم
عقدنامه‌ی محمدحسین خان فخیم الملک، مستوفی و صندوقدار مظفرالدین‌شاه، عصر ناصری (۱۲۸۶ه.ق)
مهر معلوم و مدت معلوم
عقدنامه‌ی حاج میرزا احمد نورصالحی گرکانی دوره‌ی احمدشاه قاجار (۱۳۳۳ه.ق)