در آسمان خطی پیدا شد

آبان ۱۳۹۲

گزيده‌ای ازخواب‌های تذکره‌ی شاه تهماسب

ماهی که از جانب مغرب برآمد به‌غایت بزرگ است و از جانب مشرق کوچک. شخصی نورانی ایستاده به من می‌گوید که ماهِ مغرب خواندگار است و ماهِ مشرق عبید اوزبک و ماهِ میانه از تو است.