چون نومیدی من بدید

آبان ۱۳۹۲

به خواب‌ ديدن مردگان در کيميای سعادت

بوسعید خراز می‌گوید: «ابلیس را به خواب دیدم، عصایی برگرفتم تا وی را بزنم، بدان باک نداشت و نترسید، هاتفی آواز داد که وی از این نترسد، وی از نوری ترسد که در دل باشد.»