خردنامه، شماره ۶۳، ویژه‌نامه داستان، آذر ۸۹

۲۶۰ صفحه

نوبتِ من آمد

گزيده‌ای از مقتل حسين ابن علی(ع) از كتاب ترجمه تفسير طبری

نذر من قورمه سبزی بود

روايت عزاداری در اواخر دوران قاجار در خاطرات عبدالله مستوفی

هفتم دسامبر مطابق با اول محرم

روايت عزاداری مردم ايران در سفرنامه‌های خارجی