خردنامه، ویژه‌نامه داستان، شماره ۶۱، آبان ۸۹

۲۲۸ صفحه

بلاتشبیه گویا نوجوانی

روايتي از سفرنامه منظوم حجِ زوجه ميرزا خليلِ رقم‌نويس، زني از عهد صفوي