۱۳۵۵، رشت. نویسنده. تحصیلاتش را در رشته‌ی میکروبیولوژی به پایان برده. کسروی در زمینه‌ی نقد با مجلات متعددی مثل «تجربه» و «گلستانه» همکاری داشته. مجموعه‌داستان او با عنوان «زرد کادمیوم و داستان‌های دیگر» در سال ۹۴ منتشر شد.

شهریور ۱۳۹۷

دست هم را گرفتیم و از روی چاله‌ی کوچکی پریدیم. آب شتک زد روی لباس‌مان. کفری زیر لب غر زدم. دخترم از ته دل خندید. شوق دیدن هدهدِ قصه‌ها توی چشم‌های درشتش برق می‌زد. از لحظه‌ای که پرنده‌ی شانس را روی پوستر تبلیغاتی عکاسی دیده بود، بند کرده بود که باید ببرمش تا هدهد را ببیند.

مهر ۱۳۹۵

پشت در وا رفتم. چند وقتی بود که رفتار عطیه عوض شده بود. کمتر حرف می‌زد و بیشتر با لبخند محوی گوشه‌ي لبش زل می‌زد به جایی نامعلوم. به قول مامان سرش این‌جا دلش در جای دیگر شده بود. مدام نوار کاست این خواننده‌های به قول مامان مفنگی را می‌گذاشت به پخش صوت و باهاشان می‌خواند.