مرداد ۱۳۹۷

چند قاب از اتاق‌های یک شکل

در عکس‌های پیش‌رو، ترین کرگه سراغ خانه‌های یک شکل خیابان‌شان رفته تا زندگی و شخصیت متفاوت ساکنان‌شان را از یک زاویه‌ی ثابت نشان‌مان بدهد، خانه‌هایی که پنجره و دیوارهایشان هم‌شکل‌اند اما آدم‌هایشان نه.