یک مکان

چند قاب از اتاق‌های یک شکل

درمجتمع‌ها یا خانه‌های سازمانی نقشه‌ها ثابت‌اند، این ماییم که بخشی از خودمان را تکثیر می‌کنیم و به خانه‌هایمان شخصیت می‌دهیم. یکی کنج پذیرایی میز و گلدانی گذاشته، آن یکی در طبقه‌ی سوم همان‌جا میز را کنار گذاشته و سر قوچ تازه‌شکارشده‌ای به دیوار زده. یکی پرده‌های تک رنگ پوشش شیشه‌ها کرده و آن یکی پرده‌های گلدار. شاید برای همین است که می‌گویند مکنیت مکان‌ به صاحب آن است. خانه‌ها بیشتر از لباس یا حتی خلق‌وخو، بازتاب‌دهنده‌ی درونیات ما هستند. در عکس‌های پیش‌رو، ترین کرگه سراغ خانه‌های یک شکل خیابان‌شان رفته تا زندگی و شخصیت متفاوت ساکنان‌شان را از یک زاویه‌ی ثابت نشان‌مان بدهد، خانه‌هایی که پنجره و دیوارهایشان هم‌شکل‌اند اما آدم‌هایشان نه.