در زمینه روشن

مرداد ۱۳۹۲

چادرِ گل‌دار زير آسمان بوي تعليق مي‌دهد. لباسِ داخل خانه است، خواه سر سجاده باشد خواه پيش مهمان، اما دمِ دست بودن و سادگيِ پوشيدنش آن را به لباسِ لحظه‌هاي اضطرار هم تبديل مي‌كند، به مرز لرزان اندروني و بيروني.

مزمار

مرداد ۱۳۹۲

یک میکروفن در مسجد نصب کردند. با دستگاه تقویت صدا، صدا را از طریق یک رشته‌سیم به مرکز تلفن در خیابان اکباتان منتقل ‌کردند و با رشته‌سیمِ یک خطِ تلفنِ دیگر صدا را در محل فرستنده، دریافت ‌کردند.