بازو دم‌ کرد؟

آبان ۱۳۹۲

چند روايت از ‌«باشگاه بدن‌سازی»

کنار خیلی از درهایی که هر روز در خیابان از جلویشان رد می‌شویم، دری هست که کسی آن را نمی‌بیند. گاهی این در به پلکانی باز می‌شود که می‌رود پایین، گاهی به پلکانی که می‌رود بالا. گاهی هم پلکانی در کار نیست.