شماره هفتادوهفت، خرداد۱۳۹۶

۲۶۰ صفحه

در وادی مجله‌نگاری

گزيده‌هايی از يادداشت‌های سالگرد نخستين نشريات ادبی فرهنگی ايران

جنایت و مکافات

داستان‌های هزار و يك روز؛ قسمت سوم

اوهام

خاطرات بهياران مرکز نگهداری از بيماران اعصاب و روان مزمن

جنگ و صلح

خاطرات يک مهندس عمران از جاده‌سازی در كشور كامرون

سی‌وسه نفر

روايتی از محبوس شدن معدنچيان شيليايی

تبعید اجباری

آيا داستان كوتاه رو به زوال است؟

نه به رمان

چرا داستان كوتاه اقبال كمتری نسبت به رمان دارد؟

قواعد یک جست‌و‌جو

قسمت هفتم: ژانر و توصيه‌هايی برای بومی كردن آن