شماره هشتادونه، تیر ۱۳۹۷

۲۳۰

قصه‌اک

داستان‌های کوتاه کوتاه کهن با ریخت امروزی

قطاردار

خاطرات يک رئيس قطار

‌ اتاقی از آن خود

چند قاب از شلیک به اشیا

‌ پای پرواز

گفت‌وگوهای فرودگاهی

چطور ننویسیم؟

نبایدهای داستان كوتاه كوتاه

گشایش‌های نمایشی

قسمت دوم: شروع متن با توصیف و گفت‌وگو

چهل ‌هزار هاشور

بهمن عبدی: قسمت دوم

مسابقه هشتادوششم

اعتبار تا پنجم مرداد ۹۷